Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Storytelling Academy

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de navolgende begrippen, die telkens in de tekst van de algemene voorwaarden aanvangen met eenhoofdletter als volgt omschreven:

 

 • Besloten Training: cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding die slechts openstaan voor deelnemers van één Ook wel Incompany opdrachten genoemd
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die door Opdrachtgever is aangemeld voor deelname aan een
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die Trainingen volgt of laat verzorgen door de Storytelling Academy, dan wel met wie de Storytelling Academy een Overeenkomst aangaat of daartoe in onderhandeling

1.4.Opleidingen en trainingen: de door de Storytelling Academy uit hoofde van een Overeenkomst te verlenen diensten, welke diensten kunnen bestaan uit het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

 • Overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de Storytelling Academy en Opdrachtgever, hoe ook genaamd, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop en de (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering
 • Trainer/docent : degene die namens de Storytelling Academy Trainingen geeft

 

Artikel 2 – Annulering en uitstel van een Training door Opdrachtgever, terugtrekken van een Deelnemer

 • Opdrachtgever is gerechtigd per aangetekende brief (deelname aan) en/of een (Besloten) Training te annuleren onder de volgende voorwaarden: – Annuleren vier weken voor aanvang geen vergoeding – Binnen 4 tot 2 weken annuleren 50 % vergoeding – Binnen 2 tot 1 week annuleren 75 % vergoeding – Binnen 1 week annuleren 100 % vergoeding
 • Indien een Deelnemer zich tijdens een Training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie van

 

Artikel 3 – Annulering en uitstel van een Training door de Storytelling Academy, uitsluiting Deelnemer

 • De Storytelling Academy is gerechtigd een Training te annuleren of deelname van één of meer Deelnemers aan een Training te weigeren, van welk recht de Storytelling Academy niet lichtvaardig gebruik zal maken, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de door hem betaalde deelnamekosten. Recht op terugbetaling geldt niet wanneer de Storytelling Academy ter plekke een Training moet annuleren omdat Opdrachtgever heeft verzuimd een volwaardige trainingsruimte te regelen (een niet volwaardige ruimte is bijv. een ruimte met een te kleine oppervlakte in verhouding tot het aantal deelnemers, of een ruimte met te veel vaste obstakels).
 • De Storytelling Academy is gerechtigd een Deelnemer van verdere deelname aan een Training uit te sluiten, in geval van wangedrag van de Deelnemer of in geval van andere omstandigheden die een dergelijke uitsluiting rechtvaardigen. Uitsluiting om de hier bedoelde reden(en) geeft Opdrachtgever geen recht op enige

 

Artikel 4 – Vervanging van Deelnemers en Trainers

 • Vervanging van (een) Deelnemer(s) door Opdrachtgever is toegestaan mits:
 • de vervangende Deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen) als de te vervangen Deelnemer(s), – de aan de aanvankelijk ingeschreven Deelnemer(s) ter beschikking gestelde informatie ter beschikking wordt gesteld aan de vervangende Deelnemer(s),en – de vervanging van (een) Deelnemer(s) door Opdrachtgever aan de Storytelling Academy wordt medegedeeld uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van debetreffende Training.
  • Aan vervanging van een Deelnemer zijn alleen dan kosten verbonden, indien vervanging gepaard gaat met:
 • extra administratieve handelingen voor de Storytelling Academy, en/of
 • een wijziging in de verblijfs- en/of overnachtingskosten, voor zover deze kosten voor rekening komen van de Storytelling
  • De Storytelling Academy heeft het recht een door haar voor een Training opgegeven Trainer te

 

Artikel 5 – Prijzen, tarieven en Betaling

 • De door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen zijn gespecificeerd in de
 • Opdrachtgever dient de door hem verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen een (1) maand na factuurdatum op de door de Storytelling Academy aangegeven wijze zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is
 • Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voor de berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand.
 • Indien Opdrachtgever jegens de Storytelling Academy in verzuim is, is hij verplicht de Storytelling Academy de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag inclusief BTW en vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van € 250,–.
 • In geval van een rechterlijke procedure zal Opdrachtgever, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, aan de Storytelling Academy, naast de door het scheidsgerecht vastgestelde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, de werkelijk gemaakte proceskosten en kostenvan rechtsbijstand verschuldigd zijn, voor zover deze werkelijk gemaakte kosten de door het scheidsgerecht vastgestelde kosten te boven
 • De Storytelling Academy is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met haar schulden aan Opdrachtgever, ook als de tegenvordering op een derde is Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Opdrachtgever mede begrepen de met haargelieerde ondernemingen.
 • Indien Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is de Storytelling Academy gerechtigd de betreffende Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training of de uitvoering van haar verplichtingen ter zake op te schorten.

 

Artikel 6 – Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 • In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door de Storytelling Academy van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat de Storytelling Academy tot enige schadevergoeding ter zake is
 • Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop de Storytelling Academy geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbaretekortkoming(en) aangemerkt: ziekte van een Trainer of een andere de Trainer betreffende omstandigheid waardoor hij geen Training kan geven, onbereikbaarheid van de locatie alwaar een Training wordt gegeven en niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die dezejegens de Storytelling Academy op zich heeft genomen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 • De Storytelling Academy aanvaardt aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade door zijn aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering
 • In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 15.000,– per schadetoebrengende gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 • Iedere verdergaande aansprakelijkheid van de Storytelling Academy dan in dit artikel voorzien, is de Storytelling Academy aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of schade wegens gederfde winst.
 • De medewerkers van de Storytelling Academy of door de Storytelling Academy voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de
 • Iedere vordering jegens de Storytelling Academy, behalve die welke door de Storytelling Academy is erkend, vervalt door het verloop vantwaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 8 – Privacy

 • Alle informatie waarvan de Storytelling Academy bij de uitvoering van een Overeenkomst kennis neemt en alle gegevens die worden verzameld, wordt door haar als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig Lees ons Privacybeleid.

 

 • De Storytelling Academy rapporteert niet aan Opdrachtgever over individuele prestaties van

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele (eigendoms)rechten op de door de Storytelling Academy uitgegeven brochures, projectmateriaal, cursusmateriaal etc. (“Documentatie”) berusten bij de Storytelling Academy, tenzij op de Documentatie een derde als rechthebbende is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Storytelling Academy, is het Opdrachtgever niet toegestaan de aan hem ter beschikking gestelde Documentatie te wijzigen, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven.
 • Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van Trainingen dan wel ten aanzien van rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van de Storytelling Academy ten behoeve van Opdrachtgever, berusten uitsluitend bij de Storytelling
 • Indien Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel overtreedt, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van de Storytelling Academy een terstond opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van 000,– euro per overtreding, onverminderd de overige aan de Storytelling Academy toekomende rechten.

 

LINK NAAR KLACHTENPROCEDURE

 

Rhenen, Juni 2018 www.storytellingacademy.nl

Contact opnemen