Privacybeleid

Privacybeleid Storytelling Academy

Inleiding

Wij nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@storytellingacademy.nl.

Wie is Storytelling Academy?

Storytelling Academy is een dienst van eenmanszaak Innessence, kantoorhoudende te (3911 AD) Rhenen aan Cuneralaan 50, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30220842. De Storytelling Academy is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe gebruiken wij jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens over jou verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Innessence | Storytelling Academy voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Innessence worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:          Financiëleadministratie

Gegevens:              Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaandesaldo

Grondslag:             Wettelijkeverplichting

Bewaartermijn:     Zo lang als noodzakelijk voor ditdoeleinde

Doeleinde:             Verlenen van de dienstzelf

Gegevens:              NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst televeren,

Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:             Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:     Zo lang als noodzakelijk voor ditdoeleinde

Doeleinde:          Klachtenafhandeling

Gegevens:              NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:             Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor ditdoeleinde

Doeleinde:             Facturatie

Gegevens:              NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:             Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor ditdoeleinde

Doeleinde:             CRM

Gegevens:              Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, User ID, Telefoonnummer

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn:     Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:            Nieuwsbrief

Gegevens:                 Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Interesse in een product

Grondslag:                Gerechtvaardigd belang

Betrokkenbelang:   Commercieelbelang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:            Social mediamarketing

Gegevens:                 Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Interesse in een product

Grondslag:                Gerechtvaardigd belang

Betrokkenbelang:    Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Innessence | Storytelling Academy heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan Innessence | Storytelling Academy  verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij ons over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij ons. Je kunt verzoeken dat we je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Innessence | Storytelling Academy of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons te verkrijgen. Wij zullen deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarbij je toestemming hebt verleend bepaalde gegevens te verwerken, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wij je daardoor bepaalde diensten niet meer kunnen leveren.

Reactie door Innessence | Storytelling Academy

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@storytellingacademy.nl.Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat we een dergelijk verzoek hebben ontvangen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers van Innessence | Storytelling Academy
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou enInnessence | Storytelling Academy

Het kan zijn dat Innessence | Storytelling Academy verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Innessence worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Innessence worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Innessence | Storytelling Academy je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naarinfo@storytellingacademy.nl.Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Innessence jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@storytellingacademy.nl.Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

storytellingacademy-register-verwerkingsactiviteiten-nl