Klachtenprocedure

KLACHTENPROCEDURE STORYTELLING ACADEMY
Soms gaat het anders dan u verwacht. Wij van de Storytelling Academy willen dat graag vernemen. We hopen uw aanmerking of klacht in een gesprek te kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan hanteren we de volgende procedure:

MONDELINGE AFHANDELING
Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen met een persoonlijk gesprek met Mieke Bouma of Henk Hofman besproken en afgehandeld.

SCHRIFTELIJKE KLACHT
• Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, kunt u binnen twee weken je klacht schriftelijk in te dienen bij Storytelling Academy, Cuneralaan 50, 3911 AD Rhenen
• Een schriftelijke klacht dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze dient in ieder geval te bevatten: naam en adres, de indieningsdatum en een zo concreet mogelijke omschrijving van uw klacht.
• Graag zouden we -indien mogelijk- een voorstel tegemoet zien.
• U dient een schriftelijke klacht persoonlijk te ondertekenen.

BEZWAAR BIJ EEN EXAMENRESULTAAT
Naar aanleiding van een examenresultaat geldt de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Zie daarvoor het toets- en examenreglement.

WAT GEBEURT ER MET JE KLACHT?
• Je klacht wordt in behandeling genomen door Mevrouw Lilian Nagel, Hemelrijkstraat 41, 5271TX St. Michielsgestel
• Mevrouw Nagel is een onafhankelijk persoon die de klacht in behandeling neemt en onderzoekt en de bevindingen bespreekt met de Storytelling Academy
• Het oordeel van Mevrouw Lilian Nagel is voor u en voor ons bindend en eventuele consequenties worden door ons afgehandeld.
• Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van tenminste drie jaar bewaard.
• Zodra wij een schriftelijke klacht van u heeft ontvangen krijgt u hiervan binnen een week een bevestiging.
• U ontvangt binnen vier weken na indiening van de klacht een schriftelijke reactie van Mevrouw Lilian Nagel
• Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt u hierover tijdig (een week voor het verstrijken van de periode) schriftelijk bericht met vermelding van de termijn waarbinnen zal worden gereageerd.
• Tenslotte ontvangt u een schriftelijk reactie, waarin uw wordt geïnformeerd over het standpunt van de Storytelling Academy, inclusief motivatie en het oordeel van Mevrouw Lilian Nagel.
• Uw klacht wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.
• Deze klachtenprocedure is voor het laatst op 1 november 2015 gewijzigd.

EXAMENREGLEMENT Storytelling Academy
• Het doel van de leergang Chief Storytelling is dat een student zelfstandig interventies kan plegen middels narratieve methoden en technieken. Zie hiervoor eindtermen afstuderen. Het oordeel hierbij ligt bij de examencommissie.
• De examencommissie bestaat uit Mieke Bouma en Henk Hofman, in de toekomst aangevuld met iemand uit het netwerk, en een externe beoordelaar. Bij het schrijven zijn dat Sigrid van Iersel en Marius Gosschalk.
• Tijdens de leerroute kan de kandidaat na elk module besluiten te stoppen of (voorlopig) niet verder te gaan. Ook de opleiders kunnen adviseren en beslissen of een kandidaat door kan gaan. Bij hoge uitzondering kan een kandidaat vrijgesteld worden voor een module of toegestaan worden de volgorde van de modules te wijzigen. Het oordeel van de opleiders is hierbij doorslaggevend. • Omdat de kandidaat intensief begeleid is in de laatste fase, is het eindexamen een afronding. Mocht desondanks naar het oordeel van de commissie de kandidaat in gebreke blijven, dan volgt een aanvullende opdracht.